Disclaimer
Akkoordverklaring

Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website van Bloemworkshops.nl gaat de sitebezoeker akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Onder ‘site’ en Bloemworkshops.nl-site wordt in deze voorwaarden verstaan: www.bloemworkshops.nl en daaraan gekoppelde (sub)domeinen.

Bloemworkshops.nl van wie de gegevens op de site vermeld staan zijn zelfstandige ondernemingen, bereikbaar via de op de site aangegeven wijze c.q. adresgegevens.

Bloemworkshops.nl,  (BTW NL 863639562B01) is bereikbaar via het contactformulier op deze site of het e-mailadres en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 85485292.

Doel website, aansprakelijkheid en garantie

De informatie op, en overige inhoud van de Bloemworkshops.nl-site wordt de sitebezoeker voor informatieve doeleinden aangeboden.

De Bloemworkshops.nl-site bevat links naar sites van derden, deze sites zijn niet van Bloemworkshops.nl en worden de sitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Bloemworkshops.nl behoudt je het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, haar site te allen tijde te wijzigen.

Bloemworkshops.nl Nederland redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Enkel de sitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de Bloemworkshops.nl-site beschikbare informatie.

Intellectueel eigendomsrecht

Op alle gegevens, waaronder data, logo's, video's, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze site rusten intellectuele eigendomsrechten.

De gegevens zijn het exclusieve eigendom van Bloemworkshops.nl of derden. Het verschaffen, printen en/of kopiëren van gegevens van de Bloemworkshops.nl-site is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder toestemming van Bloemworkshops.nl Nederland, inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.

Nimmer toegestane handelingen en/of bewerkingen

Ieder gebruik van de Bloemworkshops.nl-site en de daarin opgenomen gegevens in strijd met de wet, de goede zeden, openbare orde of in strijd met de rechten van Bloemworkshops.nl of derden is verboden.

Interactieve communicatie

Voor zover de sitebezoeker de mogelijkheid krijgt persoonsgegevens en reacties (verder: data) in te vullen zijn deze voorwaarden daarop onverkort van toepassing. Op een door Bloemworkshops.nl te bepalen wijze en termijn na het invullen kan de door de sitebezoeker ingevoerde data zichtbaar worden op de Bloemworkshops.nl-site of elders op het Internet. Dergelijke gegevens worden door de sitebezoeker vrij van eigendomsrechten verstrekt, zijn niet vertrouwelijk en mogen voor eenieder toegankelijk worden gemaakt. Door het invoeren en zenden van deze data geeft de sitebezoeker Bloemworkshops.nl om niet toestemming deze data, met inbegrip van de achterliggende ideeën, concepten en kennis -indien dit naar oordeel van Bloemworkshops.nl wenselijk is- te gebruiken, te verwijderen, te herschrijven, uit te voeren, af te beelden, te censureren, te verzenden of in te korten.

Bloemworkshops.nl is in geen geval aansprakelijk voor door sitebezoekers geformuleerde uitingen. De sitebezoeker, garandeert dat alle door hem ingevoerde data die hij naar de Bloemworkshops.nl-site of naar Bloemworkshops.nl verstuurt niet aanstootgevend of grievend is, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrecht en/of andere rechten van Bloemworkshops.nl of van derden.

Het is de sitebezoeker en alle overige derden verboden om de site van Bloemworkshops.nl te gebruiken of op enige manier in te zetten voor commerciële uitingen, spam, het achterhalen van gegevens van natuurlijke of rechtspersonen, het op andere dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik bedoelde wijze verkrijgen of verzamelen van informatie en handelen in strijd met de rechten uit Auteurswet, Databank wetgeving en overige intellectuele eigendomsrechten, hacking en daarmee gelijk te stellen handelingen. De sitebezoeker is bij handelen in strijd met deze voorwaarden aansprakelijk voor alle door Bloemworkshops.nl daardoor gemaakte kosten, vermeerderd met een schadevergoeding naar billijkheid ingeval van opzettelijke en/of strafbare handelingen.

Cookies

Om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, maakt Bloemworkshops.nl gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen je digitale winkelwagen bij.

Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om je surfgedrag te volgen. Zo kunnen websites iets over je voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere informatie kunnen laten zien.

Cookies worden opgeslagen op je computer. Je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Hoe je dit kunt doen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Deze cookie uitleg is opgesteld in samenwerking met branchepartijen en besproken met toezichthouder OPTA.

Bekijk uitgebreidere informatie over de cookies die gebruikt worden door de Bloemworkshops.nl-website.

Toepasselijk recht - Scheidbaarheid

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden of het gebruik van de site. Voor aankopen bij Bloemworkshops.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing en voor online aankopen bij Bloemworkshops.nl gelden de tevens de Algemene Voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden of elders op de site nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

Bloemworkshops.nl behoudt je te allen tijde het recht voor de voor de site geldende gebruikersvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere sitebezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Wij verzoeken de sitebezoeker dan ook de sitevoorwaarden regelmatig te lezen.

Alle rechten voorbehouden - Bloemworkshops.nl